Vlijmen, diversen 2016, deel 3.

Donderdag 7 juli 2016. Plein.


Dinsdag 28 juni 2016. Enkele leden van de schoffelploeg begraafplaats.


Vrijdag 24 juni 2016. Op basisschool ‘t Palet werd onlangs een actie gevoerd. Tijdens de ‘vader-verwen-avond’ kochten moeders en buurtbewoners plantjes. De opbrengst was voor Stichting Leergeld.
Eva van Helden wist het goed: “Leergeld zorgt ervoor dat kinderen uit arme gezinnen tóch mee kunnen doen met activiteiten, zoals schoolreisje of een club”.
Directeur Ton Kamp: “We weten dat een aantal leerlingen van ‘t Palet gebruik maakt van de mogelijkheden van Stichting Leergeld en willen als school graag iets terug doen”. Vrijdag 24 juni werd de cheque van 144 euro overgedragen aan Theo Nelissen, voorzitter van Stichting Leergeld, die erg blij was met dit gebaar.

Vlnr.: Ton Kamp, Eva van Helden en Theo Nelissen.


Zaterdag 11 juni 2016. Bijeenkomst Vrienden van Jesudoss Rajamanickam.

Bij zijn vertrek uit Nederland wilde Fr. Jesudoss geen afscheidscadeau. Wel is op zijn verzoek een Studiefonds opgericht met als doel dat hij, van de renteopbrengst van het fonds en de toegezegde jaarlijkse collecte tijdens Sint Jansdag in Vlijmen, jongeren kan laten studeren. Alle ingezamelde gelden voor het Studiefonds worden gestort op een bankrekening in India. De hoofdsom van deze rekening is geblokkeerd voor opnamen, de renteopbrengsten worden gebruikt om kinderen te laten studeren. De financiële bijdragen worden daarbij niet aan de ouders gegeven maar gecontroleerd aan de scholen.
Studeren moet in ruime context gelezen worden. Heel veel kinderen moeten, nadat zij de basisschool doorlopen hebben, uit pure noodzaak gaan werken. De dagelijkse inkomsten zijn zo laag dat in veel gezinnen niet aan de primaire levensbehoefte van voldoende eten en drinken voldaan kan worden. Om de lokale bevolking een kans te geven om zich aan deze omstandigheden te ontworstelen, is scholing van de kinderen noodzaak door het volgen van middelbaar en / of beroepsonderwijs.
Begin 2015 studeren 46 jongeren door zijn bemiddeling, waarvan 23 studenten een toezegging hebben voor meerdere jaren.
Omdat de renteopbrengsten van het Studiefonds niet toereikend zijn voor alle aanvragen en plannen, wordt Fr. Jesudoss financieel ondersteund door De Vriendenkring van Fr. Jesudoss.
De toelage van Fr. Jesudoss in India bedraagt omgerekend € 70, = per maand. Daarvan moet hij zijn persoonlijke benodigdheden betalen; er blijft weinig tot niets over om andere activiteiten te ontplooien. Fr. Jesudoss die zoveel ziet en zoveel wil doen, maar gebonden is door een gebrek aan middelen.
Begin 2013 is door drie personen het initiatief genomen De Vriendenkring van Fr. Jesudoss op te richten. Het doel daarbij is het hem mogelijk te maken zijn ambities te realiseren: het werken voor de allerarmsten in zijn land.
Het initiatief is aangeslagen. In 2014 is door De Vriendenkring in totaal € 11.336, = ontvangen. Bijeengebracht door grote én kleine donaties. De Vriendenkring heeft sinds eind 2013 gewerkt onder de paraplu van de Vincentius Vereniging Vlijmen. Omdat de constructie voor veel mensen niet duidelijk was, is begin 2015 besloten tot het oprichten van de Stichting De Vriendenkring van Fr. Jesudoss. Met deze Stichting wil de initiatief groep ook een stap maken om het werk van Fr. Jesudoss ook naar de toekomst toe te kunnen blijven ondersteunen. De hoofddoelstelling is het verbeteren van de toekomstmogelijkheden van kansarme mensen in ontwikkelingslanden en dan in het bijzonder in India. Maar vooral daar waar de nood hoog is. Het financieel ondersteunen van studenten via Fr. Jesudoss blijft het belangrijkste aandachtspunt. De Stichting zal op advies van Fr. Jesudoss of via bemiddeling ook eigen initiatieven aangaan. Steeds vanuit de geest zoals Fr. Jesudoss werkt. Alle bijdragen worden volledig aangewend om de kansarmen te helpen onder het motto: "een kleine bijdrage maakt een groot verschil !
Het bestuur van de Stichting De Vriendenkring van Fr. Jesudoss bestaat uit:
voorzitter: de eerwaarde heer Dr. Piet de Jong
secretaris: mevrouw Hanneke van Delft - Achten
penningmeester: de heer Fons van Aart
De bestuursleden verrichten hun taak als onbezoldigd vrijwilliger.


Vrijdag 10 juni 2016. Kerkhofploeg restaureerde baarhuisje tot Mariakapel.

Vlnr.: Piet Zeeuwen, Wim Coppelmans, Ties Kuijs, Elly Mommersteeg en André Schalken. Sjef van de Griendt en Sjaak Pijnenborg waren op vakantie.

©2016 Dick Buskermolen