Zaterdag 27 juli 2019. USA Car Meeting, Summer Power Nights, Treurenburg Den Bosch.

2019 Dick Buskermolen