Heusden komt met steunmaatregelen voor verenigingen en organisaties

De gemeente Heusden komt met een lokaal steunpakket voor gesubsidieerde verenigingen en organisaties. Het pakket is een aanvulling op de steunmaatregelen die eerder door het Rijk werden afgekondigd.
Wij zien mooie initiatieven in onze Heusdense samenleving ontstaan om de gevolgen van de genomen maatregelen door de Corona uitbraak zoveel mogelijk te beperken. Sommige organisaties bieden een alternatief aan voor hun reguliere diensten, andere organisaties kunnen dit niet. Een aantal organisaties kan gebruik maken van landelijke steunmaatregelen, anderen hebben deze mogelijkheid niet. Allemaal zijn ze bezig om te proberen na afloop van de crisis als organisatie overeind te blijven. We zien een grote bereidwilligheid bij onze inwoners om organisaties de tijd en ruimte te bieden hieraan te werken. Dit gebeurt op grote schaal door contributies te blijven betalen en betaalde kaartjes en inschrijfgelden niet meteen terug te vragen.

Wij vinden het belangrijk dat na deze vervelende periode de maatschappelijke organisaties in onze gemeente hun waardevolle bijdrage aan onze samenleving weer kunnen leveren. Wij verwachten weliswaar een eigen inspanning van deze organisaties om te doen wat in hun vermogen ligt, maar wij denken en helpen graag mee en willen hier dan ook een positieve stimulans aan geven.

Het steunpakket van de gemeente Heusden telt de volgende onderdelen:
• Voor organisaties die hun subsidie per kwartaal of per halfjaar ontvangen, bieden wij de mogelijkheid om de voorschotsubsidies voor het derde kwartaal of tweede halfjaar eerder uit te betalen. Dit geldt uiteraard niet voor organisaties die hun subsidie 2020 al volledig hebben ontvangen.
• Organisaties die in de financiële problemen komen door de coronacrisis kunnen uitstel van betaling aanvragen voor gemeentelijke vorderingen, zoals te betalen huur van gemeentelijke accommodaties, gemeentelijke belastingen, et cetera. Wanneer uitstel is verleend, wordt daarna bij eventuele nieuwe huurnota’s en andere vorderingen aan de betreffende organisatie een betaaltermijn van drie maanden gehanteerd.
• Toegekende subsidie voor incidentele activiteiten en evenementen wordt vooralsnog niet teruggevorderd. Wij verzoeken die organisaties om de activiteiten later alsnog uit te voeren. Als de activiteit niet meer wordt uitgevoerd, zal in overleg met de organisatie worden bepaald welk deel van de subsidie wordt teruggevorderd.
• Gedurende de sluitingsperiode van de gemeentelijke binnensportaccommodaties en zwembad Die Heygrave wordt voor de al gereserveerde uren geen huur in rekening gebracht.
• Voor de subsidieaanvragen 2021 en de subsidieverantwoording 2019 bieden wij de mogelijkheid om uitstel aan te vragen. In overleg zoeken wij dan met de betrokken organisatie naar een maatwerkoplossing.

Aanvragen
Gesubsidieerde organisaties die gebruik willen maken van een van de bovenstaande lokale ondersteuningsmogelijkheden, kunnen een e-mail sturen naar info@heusden.nl. Dan wordt er zo spoedig mogelijk contact opgenomen met de aanvrager.