Heusden, diversen 2014

Zaterdag 3 mei 2014. Vanaf 3 Mei 2014 exposeert SODA in De Republiek. Soda bestaat uit Linda Tabak uit Heusden en Sjoerd Weening uit Den Bosch. De naam Soda bestaat uit letters uit de voornamen van beide schilders. Soda bruist en bezielt bitterzoet. Linda en Sjoerd ontmoetten elkaar in 1992 op de Havo in Eindhoven. In 2000 studeerden beiden af†aan de Academie voor Beeldende Vorming†te Tilburg.
Soda schildert in het atelier van Dick Schreinders in Oudheusden. De opening van de expositie werd gedaan door Dick Schreinders.

Sjoerd en Linda

Dick


Dinsdag 8 april 2014. De VPRO en Pupkin Film maakten in de vesting opnamen voor de achtdelige jeugdserie Taart, te zien in het najaar 2014 bij Zapp op Nederland 3
Taart gaat over het fantasierijke jongetje Kadir die na het plotselinge overlijden van zijn moeder samen met zijn vader Umut het leven probeert op te pakken. Dat gaat met vallen en opstaan. Gelukkig worden vader en zoon gesteund door hun vrienden. Totaal verschillende types, maar met een overeenkomst: net als Kadir zijn ze gek op de magistrale taarten van Umut.

Figuranten, vlnr.: Betsy van Sinten, Tonny de Hoogh, Maurice Emmers en Maikel de Kort.

Figuranten, vlnr.: Maikel de Kort, Maurice Emmers en Anne Kemp.


Dinsdag 8 april 2014. Twee vrijwilligers heemtuin.


Donderdag 20 februari 2014 ontving Mevrouw drs. J.W.M. Buys (Ans) uit Heusden (65 jaar), uit handen van Burgemeester Ton Rombouts de koninklijke onderscheiding "Ridder in de Orde van Oranje Nassau".
Dit gebeurde tijdens haar afscheidsbijeenkomst als directeur van de Fontys Lererarenopleiding. De bijeenkomst vond plaats in Theaters Tilburg, Concertzaal, Louis Bouwmeesterplein 1, 5038 TN in Tilburg.
Ans is sinds 1971 werkzaam in het onderwijs. Na diverse functies als leraar, schooldecaan/leerlingbegeleider en adjunct-directeur bij diverse onderwijsinstellingen in ís-Hertogenbosch (1971-1990), werd zij rector van het Sint-Janslyceum te 's-Hertogenbosch (1990-2002). Zij was de sturende en bindende kracht in de vorming van een hechte en snel groeiende scholengemeenschap van leerlingen en leraren waar naast educatie veel aandacht was voor cultuur. Sedert 2002 is zij directeur van Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT). Bij haar aantreden trof zij een instituut aan dat intern aan het opkrabbelen was van een reorganisatie en dat extern moeizame relaties onderhield met het omgevende scholenveld en de landelijke context van lerarenopleidingen. Binnen het instituut zette zij op verschillende niveaus een strategische koers uit van verbetering en vernieuwing van het onderwijs aan leraren-in-opleiding (docenten maken het verschil is haar motto). Zij koos voor een aanpak waarin zij het managementteam en alle opleiders tijdens koersdagen en innovatieochtenden liet meewerken aan streefdoelen en ambities, hetgeen een helend effect had op de instituutscultuur. Sinds haar aantreden heeft zij zich ook sterk gemaakt voor een centrale plek van praktijkonderzoek in het curriculum van alle bachelor- en masteropleidingen. Zij zocht daarbij de verbinding op met de lectoraten van FLOT die onder haar leiding uitgroeiden van een enkel lectoraat LeerstrategieŽn in september 2003 tot thans acht lectoraten, drie vakspecifieke (beta-, gamma- en vreemde talendidactiek) en vijf generieke lectoraten met een thema dat relevant is voor alle opleidingen binnen FLOT.
Daarnaast ontplooide/ontplooit zij diverse al dan niet beroepsgerelateerde activiteiten, waarvan de meest aansprekende zijn:

Jaren tachtig
∑ projectleider van de Pedagogisch Didactische Dienst van de NCB (Nederlandse Basis Classificatie), auteur van Communicatie, een taalmethode voor LBOIMA VO
∑ lid van de inspectorale projectgroep eindexamens LBOIMA VO,
∑ redactielid van Moer (tijdschrift van de Vereniging voor Onderwijsgevenden in het Nederlands)
∑ lid van de vakproduktiegroep CITO voor de eindexamens HA VO
∑ lid van de landelijke stuurgroep modulering MBO

Vanaf de jaren negentig
∑ bestuurslid van achtereenvolgens de AVS (Algemene Vereniging van Schoolleiders), de AVOM (Algemene Vereniging voor Onderwijsmanagement) en de VVO (Vereniging voor Voortgezet Onderwijs)
∑ lid van de Onderwijsraad. Zij gaf mede richting aan de innovatieve ontwikkelingen van de Tweede Fase in het voortgezet onderwijs (tevens vanuit andere gremia)
∑ voorzitter van het directieoverleg Voortgezet Onderwijs ís-Hertogenbosch
∑ vicevoorzitter van Cultuur Netwerk Nederland (thans het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Zij was betrokken bij de kennisbevordering en de verbetering van de landelijke infrastructuur op het terrein van kunsteducatie
∑ lid van de Bestuurlijke Regie-Eenheid bij de Vereniging OMO
∑ lid van de klankbordgroep Morele Vorming van het Sint-Janslyceum. Deze groep komt een paar keer per jaar samen in het kader van bet project Morele Vorming, dat het doel heeft docenten te leren morele overtuigingen ter sprake te brengen om aan de morele vorming van leerlingen bij te dragen. Zij is actief betrokken bij het project en de bijeenkomsten
∑ bestuurslid van ZIN (voor zingeving en werk),een ideŽle stichting opgericht door de fraters van Tilburg. ZIN exploiteert K1oosterhotel ZIN, een voormalig klooster van de fraters, waar bezinningsprogramma's, retraites, leergangen en coachingprogramma's worden aangeboden
∑ voorzitter van Stichting Bureau Babel (voorheen De Uitlok) en diverse andere culturele instellingen. Stichting De Uitlok had het doel de culturele en kunstzinnige vorming van middelbare scholieren in Den Bosch te bevorderen. Zij begeleidde het fusieproces van deze stichting met een gemeentelijk afdeling tot de oprichting in 2011 van Bureau Babel, het bureau voor cultuureducatie voor alle Bossche scholieren van 4-18 jaar.
∑ Vrijwilliger (vanaf 2000), bestuurslid en vanaf 2011 voorzitter van de Stichting Erasmusfestival Brabant (een tweejaarlijks cultureel festival met de toekenning van de Erasmusprijs aan personen/instellingen die bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de Europese cultuur op sociaal, cultureel of sociaalwetenschappelijk gebied). Zij is spreker tijdens debatten, congressen en seminars op het terrein van het Brabantse onderwijs, initiatiefnemer tot diverse publicaties en voorzitter van werkgroepen en redactieteams
∑ Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stadsbibliotheek ís-Hertogenbosch,
∑ Secretaris van bet Landelijk Jeugdtheater Festival Storm,
∑ Voorzitter van het Noord-Zuid Bevrijdingsfestival Noord-Brabant,
∑ Lid van de Raad van Toezicht van Festival Boulevard,
∑ Lid van het project inzake het op landelijk niveau vaststellen van een gezamenlijke Kennisbasis van en voor de lerarenopleidingen en de ontwikkeling van gemeenschappelijke toetsen, met het doel het kennisniveau te verbogen en de kwaliteit van de examens te waarborgen,
∑ Lid van het sectoraal adviescollege hoger pedagogisch onderwijs van de Vereniging Hogescholen (voorheen de HBO-raad; sinds 2005,
∑ Voorzitter van het landelijk overleg van de lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs, voorzitter van de Programmaraad Innovatie Voortgezet Onderwijs, voorzitter van de Adviescommissie Kunst- en Cultuureducatie (2003-2008) en als zodanig lid van de Stichtingsraad Prins Bernard Cultuurfonds (2003-2010). Na opheffing van de commissie in 2007 bleef zij tot 2010 actief als adviseur waarbij zij de taak bad om alle bestedingen met een cultuureducatief oogmerk te monitoren,
∑ Lid Raad van Toezicht van CITO, voorzitter van ADEF (Landelijk Overleg Algemeen Directeuren Educatieve Faculteiten). Ze komt op voor de belangen van leerlingen en vraagt aandacht voor culturele educatie en het respectvol omgaan met de minderheden in Nederland,
∑ Lid van de Adviescommissie Erepenning Gemeente Heusden,
∑ Bestuurslid van de Stichting November Music. Deze stichting organiseert jaarlijks een internationaal festival voor actuele muziek met circa 50 uitvoeringen
∑ Lid van de Raad van Advies van De Nieuwste School (onderdeel van OMO)

Overweging
De activiteiten van decoranda zijn gerelateerd aan de (voormalige) hoofdfunctie(s) die zij op het terrein van onderwijs heeft vervuld, alsook de overige maatschappelijke neven-activiteiten, die ten goede komen aan de samenleving. Zij heeft zich als directeur van FLOT niet alleen ingezet voor de verbetering en vernieuwing van de kwaliteit van de leraren-opleidingen binnen dit instituut, maar ook daarbuiten op landelijk niveau. Voorts wordt in aanmerking genomen dat zij zich al dan niet in het verlengde van haar hoofdfunctie heeft ingezet voor de schoolontwikkeling en cultuureducatie op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Gesproken kan worden van persoonlijke bijzondere verdiensten in en al dan niet gerelateerd aan de hoofdfunctie. Betrokkene kan worden gekwalificeerd als "iemand die werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben" en "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd". Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd decoranda te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.


Donderdag 9 januari 2014. Els Ophorst, derde van rechts, yogadocent en bestuurdlid Creatief Centrum Heusden.

2014 Dick Buskermolen