Diverse onderwerpen, deel 2. (2013)

Woensdag 8 mei 2013. Harrie de Gouw 85 jaar


Woensdag 8 mei 2013. Kees en Ria Maas

Woensdag 8 mei 2013. Kees, Ria Maas en Ties van Bladel

Woensdag 8 mei 2013. Ties van Bladel en mevr. Hagen

Woensdag 8 mei 2013. Plaatsing kunstwerk bij het Anton Pieckplein.


Zondag 5 mei 2013. Begrazing Drongelens Kanaal i.o.v. Waterschap Aa en Maas.

Het waterschap heeft de verantwoordelijkheid voor het beheer van de oeverzones langs wateren. Hieronder vallen ook ecologische verbindingszones, zoals het Drongelens Kanaal, die op ecologisch verantwoorde manier onderhouden moeten worden. Het graslandbeheer langs het Drongelesn kanaal is al vele jaren gericht op de ontwikkeling van natuurlijk grasland. Maaien en afvoeren was aanvankelijk de aanpak. Later is langs een deel van het kanaal begrazing met schapen geintroduceerd. Het invoeren van deze gerichte vorm van begrazing met een schaapskudde is bedoeld om de huidige natuurwaarden te behouden én verder te ontwikkelen. Bij het verder ontwikkelen van structuurrijke en soortenrijke graslanden heeft een schaapskudde een grote meerwaarde. De bodem verschraalt en door de "heerdgang" van de kudde langs de verschillende terreinen, worden zaden verspreid. Verder verdwijnen de harde grenzen tussen oevervegetaties, grasland, ruigte, struiken en bos. Niet alleen het gras wordt begraasd maar ook de bosranden. Langs waterkanten ontstaan fraaie overgangen tussen grasland en oevervegetaties. De oevers zullen minder verruigen.

De kudde graast in opdracht van waterschap Aa en Maas de dijk af van de Nieuwkuijkse brug in Vlijmen tot de Baardwijkse Overlaat in Waalwijk en bij de Bovenlandse sluis bij de Maas. Waterschap Aa en Maas heeft bewust gekozen voor deze vorm van beheer. De belangrijkste reden is dat begrazing een selectief proces is in tegenstelling tot maaien. Maaien laat een egale grasmat achter. Microreliëf dat ontstaat door bodemleven wordt teniet gedaan. Schapen grazen selectief waardoor een gevarieerde berm ontstaat. Zo worden in het voorjaar vooral de voedzame grassen gegeten, waar kruiden weer van profiteren. Kruiden zijn van groot belang voor allerlei insecten zoals vlinders en sprinkhanen. Hier en daar ontstaan ook opengetrapte plekken door betreding die een uitstekende plek voor kieming vormen. Een ander voordeel ten opzichte van machines is dat de kanaalbermen niet kapot worden gereden. De schapen doen hun werk grondig. Ze staan in een lange rij langs het riet waar ze tot aan de waterkant alles wegvreten. Er wordt ongestoord gras, onkruid, en brandnetels gevreten. Zo wordt de hele dijk afgewerkt.

Van april tot en met november grazen de schapen op de dijken langs het Drongelens kanaal. De graslanden worden periodiek begraasd met duidelijke tussenperiodes. Tussen iedere begrazingsbeurt ligt een pauze van minimaal acht weken. Dit is gunstig voor de bloei en zaadzetting van planten en voor de gezondheid van de schapen. Afhankelijk van de voedselrijkdom wordt het aantal begrazingsbeurten bepaald. De begrazingsronde in het voorjaar moet niet te intensief zijn. In natuurgraslanden komt in het voorjaar de productie van grassen het eerst op gang. De kruiden zijn meestal iets later. Bij een niet al te intensieve begrazing in het voorjaar eten de schapen vooral de grassen weg en sparen ze de kruiden. Dit bevordert de hoeveelheid bloeiende planten in de zomer. De laatste begrazingsronde in het najaar levert een relatief kort beeld. Daarmee wordt vervilting door ophoping van te veel afstervende planten voorkomen. Vervilting is nadelig voor de ontwikkeling van soortenrijke graslanden. Grassen en uitgebloeide planten blijven gedeeltelijk staan voor de overwinterende insecten en vlinders.

Schaapsherder Martina


Vrijdag 26 april 2013. Mien van Rijn-Jozen vierde haar 97e verjaardag in de Zandley
Mien is woensdag 9 september 2015 overleden.


Maandag 22 april 2013. EHBO afd. Drunen huldigde 5 jubilarissen tijdens jaarvergadering.

Bart Lapré Boegbeeld van EHBO vereniging Drunen/Elshout.
“Ik kom eigenlijk woorden tekort om ‘dat kleine manneke’ te bedanken voor zijn tomeloze inzet voor onze vereniging.” Zo begon de voorzitter van de EHBO vereniging Drunen/Elshout.
“Onze”Bart Geboren 10-05-1933 Semarang. (Midden-Java) (Misschien grappig om te weten, hij wilde vroeger in zijn jonge jaren, een geestelijke worden). Kan iemand zich dat voorstellen, Bartje Lapré, een geestelijke? Hij is ook een goede judoka geweest, maar i.v.m. ernstige knieblessure, moeten stoppen.
Begon zijn carrière bij Lips: 40 jaar gewerkt als scheepsschroevenspecialist. Vaak daarvoor naar het buitenland gestuurd, en hoogtepunt was toch wel naar Brazilië. Ook tijdens de carnaval daar geweest, zit daar nu nog vol van, dus verhalen daarover, moet de familie nog steeds aanhoren.
Hij maakte daar kennis met de bedrijfs-ehbo en deed mee aan verschillende wedstrijden. Verder werd hij lid van de bedrijfsbrandweer en bracht het tot bevelvoerder. Daarnaast slaagde hij 40 jaar geleden voor het Eenheidsdiploma voor EHBO van de Nationale Bond.
Heeft lang vrijwilligerswerk gedaan. (Service Bureau Drunen)
Is nog steeds lid van schietvereniging St. Hubertusgilde te Drunen.
Bart Lapré (80) mag zich mag zich ook al 5 jaar ere-lid van EHBO-vereniging Drunen-Elshout noemen! Het ere-lidmaatschap heeft Lapré vooral te danken voor zijn inzet – al 35 jaar als LOTUS patiënt. LOTUS staat voor Landelijke Organisatie Tot Uitbeelding Slachtoffers. En uitbeelden van slachtoffers kan hij als de beste.
Daarom is besloten om Bart Lapré het bondskruis 1e klas uit te reiken. Tevens komt er een jaarlijks terugkerende Bart Lapré EHBO dag.
Naast Lapré, kreeg ook Henk Meerman de nodige aandacht. Henk heeft 35 geleden zijn EHBO diploma ook bij Lips gehaald. Ook heeft Henk bij de bedrijfs brandweer werkzaam geweest. Henk doet naast het posten bij de evenementen ook nog veel vrijwilligers werk. Henk werd beloond voor al zijn werk met de zilveren speld.
Mustapha Zaabout. 10 jaar lid. Wat valt er nog aan toe te voegen aan de woorden die al tegen hem gesproken zijn. Een man die heel veel voor onze vereniging gedaan heeft en nog doet. Het vele posten bij evenementen coördineert hij, en blijft hij doen tot wij een waardige opvolger hebben. Hij beseft niet dat hij de lat zeer hoog heeft gelegd voor een opvolger.
Leviën Boutens. 20 jaar lid Levien is vertrouwensman van onze vereniging en zijn inzet tijdens de oefenavonden als lotus is zeer groot te noemen.
Erna van Engelen-Dix. Erna heeft na 18 jaar bestuurslid te zijn geweest afscheid genomen van het bestuur. Haar bijdrage voor de vereniging is groot te noemen, haar kennis en vaardigheden zullen we zeker gaan missen.

10-jarig jub. Mustapha Zaabout

20-jarig jub. Leviën Boutens

Erna van Engelen-Dix

Henk Meerman

Martin van Gool, voorzitter

Bart Lapré, Bondskruis 1e klasse tbv 40-jarig jubileum

Afdelingsafgevaardigde

Piet Verschuren

De 5 jubilarissen, Mustapha, Leviën, Bart, Erna en Henk

©2013 Dick Buskermolen