Diversen deel 2. (2011)

Woensdag 20 april 2011. Begrazing Drongelens Kanaal i.o.v. Waterschap Aa en Maas.

Het waterschap heeft de verantwoordelijkheid voor het beheer van de oeverzones langs wateren. Hieronder vallen ook ecologische verbindingszones, zoals het Drongelens Kanaal, die op ecologisch verantwoorde manier onderhouden moeten worden. Het graslandbeheer langs het Drongelesn kanaal is al vele jaren gericht op de ontwikkeling van natuurlijk grasland. Maaien en afvoeren was aanvankelijk de aanpak. Later is langs een deel van het kanaal begrazing met schapen geintroduceerd. Het invoeren van deze gerichte vorm van begrazing met een schaapskudde is bedoeld om de huidige natuurwaarden te behouden én verder te ontwikkelen. Bij het verder ontwikkelen van structuurrijke en soortenrijke graslanden heeft een schaapskudde een grote meerwaarde. De bodem verschraalt en door de "heerdgang" van de kudde langs de verschillende terreinen, worden zaden verspreid. Verder verdwijnen de harde grenzen tussen oevervegetaties, grasland, ruigte, struiken en bos. Niet alleen het gras wordt begraasd maar ook de bosranden. Langs waterkanten ontstaan fraaie overgangen tussen grasland en oevervegetaties. De oevers zullen minder verruigen.

De kudde graast in opdracht van waterschap Aa en Maas de dijk af van de Nieuwkuijkse brug in Vlijmen tot de Baardwijkse Overlaat in Waalwijk en bij de Bovenlandse sluis bij de Maas. Waterschap Aa en Maas heeft bewust gekozen voor deze vorm van beheer. De belangrijkste reden is dat begrazing een selectief proces is in tegenstelling tot maaien. Maaien laat een egale grasmat achter. Microreliëf dat ontstaat door bodemleven wordt teniet gedaan. Schapen grazen selectief waardoor een gevarieerde berm ontstaat. Zo worden in het voorjaar vooral de voedzame grassen gegeten, waar kruiden weer van profiteren. Kruiden zijn van groot belang voor allerlei insecten zoals vlinders en sprinkhanen. Hier en daar ontstaan ook opengetrapte plekken door betreding die een uitstekende plek voor kieming vormen. Een ander voordeel ten opzichte van machines is dat de kanaalbermen niet kapot worden gereden. De schapen doen hun werk grondig. Ze staan in een lange rij langs het riet waar ze tot aan de waterkant alles wegvreten. Er wordt ongestoord gras, onkruid, en brandnetels gevreten. Zo wordt de hele dijk afgewerkt.

Van april tot en met november grazen de schapen op de dijken langs het Drongelens kanaal. De graslanden worden periodiek begraasd met duidelijke tussenperiodes. Tussen iedere begrazingsbeurt ligt een pauze van minimaal acht weken. Dit is gunstig voor de bloei en zaadzetting van planten en voor de gezondheid van de schapen. Afhankelijk van de voedselrijkdom wordt het aantal begrazingsbeurten bepaald. De begrazingsronde in het voorjaar moet niet te intensief zijn. In natuurgraslanden komt in het voorjaar de productie van grassen het eerst op gang. De kruiden zijn meestal iets later. Bij een niet al te intensieve begrazing in het voorjaar eten de schapen vooral de grassen weg en sparen ze de kruiden. Dit bevordert de hoeveelheid bloeiende planten in de zomer. De laatste begrazingsronde in het najaar levert een relatief kort beeld. Daarmee wordt vervilting door ophoping van te veel afstervende planten voorkomen. Vervilting is nadelig voor de ontwikkeling van soortenrijke graslanden. Grassen en uitgebloeide planten blijven gedeeltelijk staan voor de overwinterende insecten en vlinders.

De Duitse schaapsherder Ronald Garthof


Zondag 17 april 2011. Bij de fam. Muskens, boerderij De Hoef, gingen de koeien voor het eerst dit jaar weer naar de wei. Het zomerseizoen was begonnen.

André


Zaterdag 26 maart 2011. Nat. Scoutingdag. Scouting Dr. Akkermansgroep op het Raadhuisplein.

©2011 Dick Buskermolen